Rådsmøde 31.10.2022

 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden
Der er afbud fra Tina indtræder Ole Holten-Andersen i menighedsrådet ved dagens møde, da han er 1. suppleant og budget 2023 skal behandles.

Dagsorden godkendt.


2 Højmesser 2023.
Aftalen med Vanløse Kirke om fælles gudstjenester slutter til nytår. MR skal beslutte, hvor Hyltebjerg Kirkes gudstjenester skal afholdes derefter. FU og præsterne indstiller til, at vi fortsat holder højmesser sammen med Vanløse i Vanløse Kirke.

Vanløse Kirkes menighedsråd har allerede taget stilling til, at de gerne vil fortsætte med fælles højmesser i hele 2023.

Menighedsrådet siger ja tak til at fortsætte aftalen.

Eneste ændring i beslutningspunktet er, at præsterne ønsker at vi holder måltidsgudstjeneste skærtorsdag i Højskoleforeningens Have.


3 Budget 2023. 
Budget 2023 afleveret 18.10.2022 kl. 16.25 behandles. FU indstiller, at budgettet vedtages.

Menighedsrådet talte om, at det er umuligt at lægge et retvisende budget nu hvor kirken er brændt. PU's udmelding har været at Hyltebjergs budget blot skulle fremskrives i lighed med de øvrige sognes.

Beslutning : Budget 2023 afleveret 18.10.2022 kl. 16.25 blev vedtaget.


4 Menighedsplejens julehjælp.
Menighedsplejen forventer flere ansøgninger om julehjælp end normalt. MR skal drøfte og evt. beslutte, hvordan vi kan støtte Menighedsplejens arbejde.

Menighedsrådet besluttede at støtte Menighedsplejens arbejde ved at betale for honorarer til foredragsholdere for op til 15.000 kr i 2022.


5 Morgensang på Kulturstationen 2023.
FU indstiller til at Menighedsrådet, at støtter morgensangen fremover indarbejdes i budgettet med omkring 50.000 kr/år.

Menighedsrådet besluttede at støtte morgensangen på Kulturstationen fremover.

Det indarbejdes i kirkens budget.


6 Menighedsrådets møder: struktur og dagsorden.
Opfølgning på arbejdslørdag ved Thomas. 

Menighedsrådet tilslutter sig arbejdsgruppens forslag til mødestruktur.


7 Mødedatoer 2023
Besluttede datoer: Tir 17/1, Tor 9/2, Ons 8/3, Tor 13/4, Tor 11/5, Man 12/6,Tor 24/8, Ons 20/9, Tir 24/10, Ons 22/11, Man 11/12


8 Nyt fra byggeudvalget
Der er sendt referater fra byggeudvalgets møder til menighedsrådet.


9 Orienteringspunkter
Nyt fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson.

Daglig leder : Der er planlagt fælles personalemøder mellem Vanløse og Hyltebjerg.

Kontaktperson : Udkast til Medarbejderhåndbog og personalepolitik. Den sendes til MR og behandles på et kommende møde.


10 Punkter til næste møde
Næste møde torsdag 24.11.2022:

Konstituering

Drøftelse af orgelprojekt og evt. nedsættelse af et orgeludvalg.

Revidering af regnskabsinstruksen som opfølgning på revisors bemærkning.

Forslag fra Vanløse Kirke om fælles menighedsrejse i 2024.

Medarbejderhåndbog og personalepolitik behandles. Udkast fra kontaktperson og daglig leder.

Møde 17.01.2023: Mødet indledes med brainstorm om ønsker til den nye kirke. Stig Andersen deltager.


11 Eventuelt
Onsdag den 7. december: Der holdes åbent hus på Skjulhøj Allé kl. 15-17.30. 

 

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp afholdes søndag 12. marts.