Rådsmøde 28.04.2022

 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt: Ansøgning fra Moving Gospel 

2 Godkendelse af kvartalsrapport
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 medsendt.  
Kassereren gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022. Menighedsrådet godkendte den.


3 Status på byggeprojekt efter brand. Herunder:
Orientering, Finn: Politiet har mundtligt fortalt, at branden i kirken er opstået i det elektriske ringeanlæg omkring klokken.


1: Afstivning af kirken og opsætning af stillads.
Afstivning af murværk: Det er godkendt af Forsikringsenheden (FE) at der sættes afstivning op af stålrør. Etableres i uge 19. OBS! Der er indtil videre ikke adgang til kirken bag afspærringen. Arbejdet er sat i gang efter aftale med formand og kirkeværge. 

Stillads og overdækning: Er sat i værk. Der indhentes 3 tilbud og det billigste skal vælges. Etableres ca. 1. juni.


2: Totalrådgiver
Totalrådgiver: Procespapir udarbejdet af provstiarkitekten. Opgaven som totalrådgiver skal i udbud.  MR skal være opmærksom på at formulere tildelingskriterierne i udbudsmaterialet (erfaring, faglige kvalifikationer, kvalitet).
Beslutning: MR beder Jørgen Kreiner at sørge for at udbudsmaterialet bliver lavet sammen firmaet Emcon. Kontrakt med en totalrådgiver kan formodentlig indgås ultimo august.

MR besluttede denne specifikation i udbudsmaterialet: Genopbygningen skal ske i faser (kirkesal, krypt, tag, kirkerum), så vi hurtigst muligt kan komme tilbage i kirkebygningen. Der ønskes primært et gudstjenesterum, ikke rum til personale mens der er byggeplads.


4 Nedsættelse af byggeudvalg.

MR besluttede denne projektorganisation:
MR er bygherre.
Byggeudvalg: nedsat af MR.
Bygherrerådgiver: Provst og provstiarkitekt.
- - - - -

Totalrådgiver (hertil bygningskyndig)
Selvstændige rådgivere (orgel, Nationalmuseet o.l.)

Byggeudvalg nedsat: Kirkeværge (Thomas), formand (Agnete), 1 præst (Anders), 1 kirketjener (Asbjørn), sekretær (Ellen).


5 Status efter branden. Herunder:

1: Logistik/lokaler
Vi flytter ting rundt mellem 6-8 adresser. Alle steder er vi på besøg. Det er en undtagelsestilstand. Vi leder efter kontorfaciliteter og et (evt. andet) sted at holde gudstjenester, som er vores eget. Tirsdagskredsens møder, strikkeklub og litteraturkreds bliver holdt på Hyltebjerggård.


2: Medarbejdere
Det er hårdt for medarbejderne. Ingen har eget kontor. Alle yder en ekstra indsats, alle er pressede, vi stoler på hinanden. 


3: Aktiviteter
Opbakning fra menigheden til alle krumspring. Mange hjælper til. Det betyder meget! 


4: Kommunikation
Kommunikation er en svær opgave. Dels er vores kommunikationsmedarbejder syg, dels er der ikke afklaring på mange ting. Vi hænger lige nu plakater på hegnet ved kirken. 


5: Orgelprojekt
Finn og organist Peter har holdt møde med Chr. Olesen, Kirkeministeriets orgelkonsulent. Et orgel kan bygges på 2 år. 

Organisten peger på Peter Bjerregaard som sin faglige konsulent. MR godkendte dette.
Det vil være mere optimalt med 20 stemmer i vores nye orgel, i stedet for de nuværende 16 stemmer.


6: Afmelding af abonnementer/aftaler

7: Andet

6 Nyt fra aftenforedragsudvalget
4 foredrag er ved at blive arrangeret i samarbejde med Aalholm Kirke.


7 Orientering:
Formand, kirkeværge, daglig leder/kontaktperson, kasserer, andre


8 Punkter til næste møde
Vanløse på den 2. ende lørdag den 18. juni 2022


9 Ansøgning fra Moving Gospel (nyt pkt)
Gospelkoret søger penge til drift. Organist Peter kan ikke give tilskud til koret fast af koncertbudgettet. De søger nu om fast årligt bidrag (55.000 kr. årligt) fra MR. 

Det var overvejende enighed om, at organisten skal være inde over beslutninger om, hvilke musikalske tiltag vi skal bruge penge på.

Svar til Moving Gospel: De er velkomne til at øve i vores lokaler, når vi igen har lokaler at stille til rådighed.


10 Eventuelt