Rådsmøde 27.09.2022

 

 

 

Mødet holdes tirsdag 27.09.2022 kl. 19 på Skjulhøj Allé 23 C, st. baghuset

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt


2 Godkendelse af revisionsprotokollatet for årsregnskab 2021
Revisors bemærkninger til regnskabsinstruksen tages op på FU møde. 
Menighedsrådet godkendte revisionsprotokollatet og formanden underskrev det.


3 Rådgiveraftale og organisation
Menighedsrådet godkendte "Aftale om teknisk rådgivning og bistand". Formanden underskriver og kontrakten sendes til de relevante parter, herunder Stiftet.

"Bygherreorganisation og godkendelsesprocedurer"

Kordegnen bemærkede, at hun ikke varetager bogholderopgaver. Det gør Kirkeadministration (KAM). Det skal klarlægges, hvem der gør hvad (kordegn/KAM/rådgiver/byggeudvalg). Interne procedurer aftales.

Når Byggeudvalget er nødt til at træffe beslutninger vedr. mindre betydende emner, orienteres menighedsrådet ved førstkommende rådsmøde.


4 Brainstorm og ønsker til genopbygning af kirken
Udskydes til et kommende møde pga. mange afbud i dag.

FV havde et ønske om, at Byggeudvalget ser på, om udhængsskabet kan hænges op på hegnet. Hvis det er muligt, skal det sættes i værk.


5 Byggerådgiver hilser på menighedsrådet
Tak for valget. Det er en stor spændende opgave for Fogh og Følner. Hvad kan genopbygges og hvad kan ikke genopbygges? Hvad vil vi gerne have? Det bliver en lang række kompromiser.

Workshop mellem MR og rådgiver (formodentlig i januar): Hvad var vi glade for, hvad ønsker vi? Dispositionsforslag: Her fastlægges idéerne. Udbud. Godkendelser fra Stiftet (i to omgange).

Firmaet har brug for gamle tegninger af bygningen. Kirkeværgen spørger Bygningskyndig om, hvad har han liggende.


6 Forslag til formål for donationer til kirken i forbindelse med branden
Udskydes.


7 Opfølgning på arbejdslørdag 
Mere fyldig dagsorden med indstilling fra udvalg til beslutninger

Ønske om strammere mødestyring


8 Orienteringer

9 Punkter til næste møde
Mødedatoer for 2023 skal fastlægges. FU kommer med forslag.

Revidering af regnskabsinstruksen som opfølgning på revisors bemærkninger.

Drøftelse af orgelprojekt ved organisten. Evt. nedsættelse af orgeludvalg (organisten skal indkaldes).

Brainstorm: ønsker til genopbygningen.

Formål til donationer fra menigheden (beslutning).

Morgensang på Kulturstationen 2023.


10 Eventuelt