Rådsmøde 24.11.2022

 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden.
MR byttede rundt på rækkefølgen af punkterne. Ellers ingen ændringer.


2 Konstituering.
Valg af formand og valg af næstformand(hemmelig afstemning). 

a. 8 stemmer blev afgivet:  7 stemmer på Agnete (AL), 1 blank. Agnete Langgård blev genvalgt.
b. 8 stemmer blev afgivet: 8 stemmer på Thomas. Thomas Jakobsen blev genvalgt.

Valg af kirkeværge, kasserer, kontaktperson, bygningskyndig, bemyndiget person, der sammen med formanden kan underskrive dokumenter vedr. køb og salg af ejendomme mm. (kaldet underskriftsberettiget)

c. Thomas Jakobsen blev genvalgt.
d. Tina Nedahl Harne blev genvalgt
e. Anne Olofson blev genvalgt
f. Lasse Folke blev genvalgt
g. Thomas Jakobsen blev genvalgt.


3 Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2022.
Bilag: kvartalsrapport, budgetformål, regnskabsoversigt med forklaringer.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022 blev godkendt.


4 Eventuel rejse til New Orleans i 2024.
Vanløse Kirke foreslår fælles musikrejse/sognetur til New Orleans i 2024. Det vil kræve tilskud fra menighedsrådet på ca. 100.000 kr. Se mail fra Vanløse Kirke 11.10.2022 i menighedsrådets postkasse. MR skal tage stilling til, om vi vil deltage i projektet.

Menighedsrådet besluttede at takke nej til forslaget fra Vanløse Sogn.


5 Revidering af regnskabsinstruksen.
Som opfølgning på revisors bemærkning i revisionsprotokollatet, skal vi revidere regnskabsinstruksen.

Der blev nedsat et udvalg: Anders og Helle.


6 Medarbejderhåndbog og medarbejderpolitik.  
Drøftelse og eventuel vedtagelse.

Udskydes


7 Ønsker og krav til ny kirke.
Tænk gerne hjemmefra over, hvad I har af ønsker og krav til restaureringen af kirken. Input fra mødet sendes til Fogh og Følner, som vil arbejde videre med det sammen med os i en workshop på menighedsrådsmødet i januar.

Forberedelse til workshop 17.01.2023. Medarbejderne inviteres til at være med.

Kirkerum :

Fritstående alter med lys fra modstående side
Trægulv med gulvtæppe/løber
Orgel på gulvet
Orgelet i modsat ende af rummet, ved alteret
Samme indvendige murstensvægge med kors (gule)
Evt. lys/ruder i korsene
Samme loft, samme alterbillede
Flere stemmer i nyt orgel end 16, placeres ved indgangen, på pulpituret
Vandafledning i kirkehaven fra taget
Andet varmesystem, fx gulvvarme
Indretning af kirkerummet: alteret placeres midt i rummet
Prædikestol ved altervæg, alter foran
Stole med ryggen til væggene (i 8-kant)
Lys i rummet er vigtigt
Let og enkelt alter og døbefont
Gerne flere farver, fx vævet tæppe under alter
Lette stole som er gode at sidde på (gerne Kirkestolen med farvet hynde)
Lamper Illuderet stjernehimmel (med godt lys)
Vi skal vælge bæredygtige løsninger
Organisk udtryk, nytænkt kirkerum (det gamle er gået tabt)
Interaktive elementer i kirken, fx lysglobe
Mere lysindfald/meget lysindfald
Æstetik i kirkerummet med stræbepiller, smalle vægge
Tidløshed i udtrykket
Ovenlysvinduer, mere naturligt lys ind
Sammenhæng mellem kirkerum og sidesal, fx samme gulvbelægning
Altertavle, der drager blikket opad (som den gamle)
Akustikken er vigtig! God lyd
Ingen niveauforskel i kirkerummet
Stort synligt kors i kirkerummet
Sidedørene: hvordan kan vi få luft ind uden at gardinerne blafrer
Altervæggen skal væk
Et helt andet alterbillede, måske bare et kors
Vi kan få idéer fra Præstebro kirke (Herlev), Egeris Kirke (Skive)
Væk med prædikestolen
Bedre plads til orgel og korister, måske plads til klaver på pulpitur
Solceller på tagflader
Have med vandopsamling + planter til alterbuketter
Rengøringsvenlige overflader
Blik til organist og sangere på pulpituret
Tilgængelighed er vigtig
Følelsen af kirkerummet: ikke tomt, ikke fuldt

Forslag til kunst(ner): John Kørner, billedtæpper, skulptur (Karin Lorentzen), hjælp udefra

Krypt : Se på rumfordelingen

Andet : Tilgængelige toiletter


8 Nyt fra byggeudvalget
Agnete Langgård orienterede : Fogh og Følner overtager Hyltebjerg Kirke som byggeplads, når bygningen er sikret og afskærmet.

Tidsplan: Fogh og Følner estimerer at genopbygningen kan gå i gang sidst i 2024. Byggeprocessen kan tage 2 år (til slut 2026).


Finn Vejlgaard orienterede :
krypten er i meget værre stand end forventet. Vi kan ikke regne med at tage krypten i brug inden resten af kirken står færdig.

I forlængelse af byggeudvalgsmødet har FV undersøgt mulighederne for at vi får etableret en kirkesal indtil da. Indtil videre er der lavet samarbejdsaftale med Vanløse Kirke i 2023.

Overvejelse: Bygge midlertidig kirkesal i haven til præsteboligen Guldagervej 5 op mod skellet til kirken bestående af 6 pavilloner med et samlet mål på 10x24 m. Udkast blev omdelt.

Menighedsråd, præster og medarbejderrepræsentant var meget positive over for idéen.


FV fremlagde budget for projektet og beskrev, hvordan menighedsrådet vil kunne finansiere det. Forsikringsenheden spørges også.


Menighedsrådet skal på et kommende møde træffe beslutning om at gå videre med projektet.


Det skal overvejes at søge fonde, fx Kirkefondet om hjælp.


9 Orienteringer .
Formand, kasserer, kontaktperson/daglig leder, kirkeværge, andre:

Daglig leder: Obligatorisk medarbejdermøde. Clara Prebensen blev genvalgt som medarbejderrepræsentant.


10 Punkter til næste møde
Workshop om ønsker og ønsker til ny kirke. Workshop, hvor Fogh og Følner deltager. Medarbejderne inviteres.

Drøftelse af orgelprojekt ved organisten. Evt. nedsættelse af orgeludvalg. Peter Simonsen deltager i mødet.

Midlertidig kirkesal.

 

Kommende møder:

Medarbejderhåndbog og medarbejderpolitik

Dokumentation af den brændte kirke, foto/video


11 Åbent hus på Skjulhøj Allé onsdag den 7. dec kl. 15-17.30
Kom glad, tag naboen under armen.

Marie, ktj, koordinerer frivillige


12 Eventuelt.