Rådsmøde 24.02.2022

 

 

 

Til stede:
Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Niels Borby Hansen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant)


Afbud: 
Janne Veik, Karen Lund, Mette Kitchell


Gæster: 
Ole Holten Andersen, Kirsten Brandt, Bente Meiling


1 Godkendelse af dagsorden
Under pkt. 5: Opfølgning på dåbsservietter


2 Vedtægt for kontaktperson
Det blev besluttet på sidste møde, at der skal tilføjes et bilag, hvoraf daglig leders ansvarsområder fremgår. Der skal henvises til bilaget i vedtægten. Hvis den reviderede vedtægt og bilaget er færdigt, skal det behandles på mødet.

Udskydes.


3 Kirkeværge : Orientering om de igangværende arbejder
Der har været TV-inspektion af kloaksystemet under kirken. En kloakmester er blevet bedt om at lave en plan for istandsættelse og vedligehold. Der er flere akutte skader og andre skader, der også skal udbedres. Det er nemt under kirkehaven. Det bliver sværere under gulvet i krypten.

 

Kirkeværgen har udarbejdet en oversigt over igangværende og kommende arbejder, både anlæg og vedligehold. Menighedsrådet diskuterede prioritering af anlægsarbejderne og var enig i kirkeværgens udkast til prioritering.

 

Haveudvalget bedes om at lave forslag for disse ting: 
Lamper i haven og på P-plads
Skiltning for spejderne
Skur i haven
Udvalget indstiller forslag til beslutning i menighedsrådet

 

Sikring af vandhul i haven: Rist etableres. 3 cm under vandspejl, i kvadrater på 5 x 5 cm

 

Klimaprojekt: Udbudsmateriale skal præsenteres for menighedsrådet.

 

Vinduer: Svarfrist på udbud er 28.02.2022, behandles på rådsmøde 22.03.2022


4 Åbne juleaftener . Er der brug for det i Hyltebjerg? Kan vi henvise til andre?
Der er mange tilbud til alternative juleaftener, især København. 
Diakonissestiftelsen, Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Christiania. Adventskirken har det også tit.
Der er brug for det. Det kræver ressourcer af mange slags. Man kan lave det som et samarbejde mellem Vanløse-kirkerne.


5 Opfølgning på visionsdag: Kirkevært . Hvad er det? Hvad kan det? Skal vi have det i Hyltebjerg Kirke? Emnet tages op fra mødet i oktober
Opfølgning fra sidst på dåbsservietter: Kirsten Brandt tovholder. 
Bettina Andersen kommer og laver introduktion/workshop: onsdag 07.09.2022 kl. 17-19 og 21.09.2022 kl. 17-20 i Hyltebjerg Kirke.

Kirkeværter. Eksempel på opgaver: fortælle om kirken, møde mennesker. Det er ikke så nødvendigt fordi der er mennesker i huset til hverdag.

Vi skal nok lave en folder med den korte historie om kirken. Tidligere sognepræst Fritz Schiær Petersen har skrevet historien kort; den ligger på hjemmesiden. Anders Gam Larsen følger op på det.


6 Fælles kommunikationsudvalg for Vanløse-kirkerne . Sarah orienterer om nytænkning
Udvalget har eksisteret i 6-7 år. Fra begyndelsen bestod udvalget af 1 ansat og 1 MR fra hver kirke.
Fremover er planen, at udvalget består af en præst fra hver kirke. Derudover købes særskilt hjælp efter opgaver.


7 Frivillige kordegne . Status.
Det vil være rart med et par frivillige degne mere. Lige nu er der 3-4-5 stykker.


8 Nyt fra udvalgene
Hynde-udvalg: Prototype blev præsenteret. Det blev besluttet at fyldet indeni skal være 2,5 cm tykt. Der bestilles 25 stk.

Jazz-udvalg: Udvalgsarbejdet gik godt. Første koncert var en succes.

Fælles foredrags-udvalg: møde med Aalholm i marts.


9 Punkter til næste møde
Reparation af kloaksystemet (rapport sendes ud)
Gennemgang og valg af udbud til vinduer 
Årsregnskab 2021
Vedtægt for kontaktperson
Lukket punkt (personale-spørgsmål)
Visionsdag: Grøn kirke (udvalget indleder)


10 Eventuelt
Tak for blomster i anledning af fødselsdag fra Bodil

Ellen spurgte til, om Hyltebjerg Kirke har en handleplan i forhold til seksuel chikane. Det kan blive en del af en personalehåndbog.

17.09.2022: Rollespil for konfirmander. Der er brug for frivillige.


Mødet sluttede kl. 21.52.


Protokollen underskrevet