Ordinært rådsmøde 24 10 2023

 

 

 

Protokol for ordinært rådsmøde 24 10 2023
 
Til stede: Agnete Langgård, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær) 
Gæster: Gerda Vestergaard

Afbud: Anders Larsen, Thomas Jakobsen

 

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Budget 2024 

Det afleverede budget for 2024 skal behandles og godkendes.

Kassereren gennemgik årsbudget 2024. Der blev stillet forskellige opklarende og uddybende spørgsmål.

Beslutning: Årsbudget 2024, afleveret 16.10.2023 kl. 12.01 blev godkendt uden ændringer.

3 Ansøgning om fondsmidler

Fonde giver i stor stil støtte til sociale og kulturelle formål, grøn omstilling og meget andet. Ca. halvdelen af alle fondsmidler, der deles ud i Danmark, går til offentlige projekter.

Menighedsrådet skal drøfte og tage stilling til, om vi skal søge fondsmidler i forbindelse med genopbygningen. Hvis MR beslutter at det er en god idé, skal der nedsættes et udvalg.

Menighedsrådet er interesseret i, at der søges om fondsmidler til den del af genopbygningen, som ikke finansieres af forsikringen.

Der blev nedsat et udvalg, som foreløbigt består af: Anders og Helle. Udvalget kan senere suppleres med flere medlemmer, når opgaverne er blevet mere konkrete.

Udvalget undersøger i første omgang, hvilke fonde, der kan være relevante og hvilke arbejder, det er relevant at søge om fondsmidler til.

 

4 Kunst og indretning i kirken. Drøftelse af processen.

Det er vigtigt at hele menighedsrådet er med i processen fx ved at dele tanker og ønsker til fremtidig kunst i kirken.

Bodil foreslog, at MR kan bruge Akademirådet som rådgiver i processen. Akademirådets rådgivning om kirkekunst er gratis og uforpligtende for menighedsråd at bruge.

Menighedsrådet besluttede at indbyde Akademirådet til at fortælle om proces m.h.t. valg af kirkekunst til MR-møde i januar.

Formanden kontakter dem.

 

5 Midlertidig kirke. Status.

Opførelse af midlertidig kirke er sendt i udbud med frist 3/11-2023.

Rydning af grunden vil ske i november-december, når der er lavet aftale med leverandør.

Der er produktionstid både på pavilloner og stole, som vi skal leje.

Menighedsrådet besluttede, at der lejes endnu en pavillon til kontorer for personalet, som også placeres i haven til Guldagervej 5.

 

6 Åbent orienteringsmøde om kirkebyggeri

FU har drøftet det, og foreslår at vi holder orientering om genopbygningen af kirken onsdag den 22. november kl. 17-18.30 (forud for menighedsrådsmødet kl. 19).

Mødet er for menighed, naboer og alle andre interesserede. Salene på Hyltebjerggård er reserveret til begge møder.

Onsdag den 22.11.2023 kl. 17-18.30 afholder MR orientering om genopførelsen af kirken.

Stig Andersen fra FF deltager.

 

7 Fastlæggelse af menighedsrådsmøder i 2024

NB. Der er orienteringsmøde til menighedsrådsvalg tirsdag 14. maj og valgforsamling tirsdag 17. september 2024 i hele landet.

Tir 16. januar

Tor. 22. februar

Ons 20. marts

Tir 16. april

Tor 30. maj

Tor 20. juni

Ons 28. august

Man 23. september

Tor 24. oktober

Man 25. november

 

8 Orienteringer

fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre.

 

9 Punkter til kommende møder

GDPR. Adfærdskodeks for menighedsråds behandling af personoplysninger som led i sognepleje. Vedr. GDPR.

Ny regnskabsinstruks skal vedtages

Midlertidig kirke (stole?)

Menighedsrådsvalg 2024

Økonomi (budgetfordeling vedr. genopførelse, opmagasinering, driftsøkonomi)

Byggeudvalget (orientering)

Personale

Konstituering

 

10 Eventuelt

 

Mødet sluttede 22.08

Protokollen blev underskrevet