Ordinært rådsmøde 22.02.2024

 

 

 

Ordinært rådsmøde 22.02.2024
 

Dagsorden

 

1.   Godkendelse af dagsorden


2.   Akademirådet

Jørgen Carlo og Vibeke Mejlvang fra Akademirådet deltager i dette punkt. De præsenterer den rapport, som Udvalget for Kirkekunst har lavet og præsenterer udvalgets forslag til kunstnere, som kan løfte opgaven.

 
3.    Opsamling af regnvand fra kirkens tage

Menighedsrådet har tidligere udtrykt ønske om at der ved genopbygningen skulle etableres vandafledning til kirkehave fra taget. Det fremgår af byggeprogram fra Fogh & Følner, januar 2023.

Det har vist sig at være et problem. Dels skal regnvand fra tage med kobberinddækninger håndteres som forurenet vand, og dels skal der ved etablering af rensebrønd holdes en vis afstand til hhv. bygning og skel.

Nuværende forslag fra Fogh & Følner arbejder i stedet at etablere en belægning som giver mulighed for regnvandsopsamling fra terræn.

 
4.    Orientering fra byggeudvalg

Herunder: status på byggeri, problemer med larm fra stilladset, som generer naboer.

 

5.    Nedsættelse af klokkeudvalg

 
6.    Orientering fra udvalg for midlertidig kirke

Der er nu indgået kontrakt med NovaTegra om levering af midlertidig kirke og med dem, der skal rydde grunden.

 
7.    Opsigelse af lejemålet på Skjulhøj Allé 23 C

Der er 6 måneders opsigelse på kontorlokalerne på Skjulhøj Allé.

FU foreslår, at lokalerne opsiges nu med fraflytning ultimo august. Medarbejderne høres inden opsigelsen effektueres.

 
8.    Dato for indvielse af midlertidig kirke

Der er to forslag til dato, hvor biskoppen kan deltage: søndag den 18.08.2024 eller søndag 08.09.2024.

 
9.    Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg til at udarbejde stillingsopslag for de nye kirketjenerstillinger. Der skal også tænkes sognemedhjælperopgaver ind.

 
10.  Anlægsønsker til budget 2025

Der blev ved provstesynet i efteråret 2023 synsudsat disse nye mangler.

Stole til pavillonkirke til senere brug i kirken

Egenbetaling for genopførelse af ny kirke

Istandsættelse af præsteboligen, Guldagervej 5 (inden embedsskifte i 2026)

Menighedsrådet skal beslutte hvilke ønsker man søger penge til på budget 2025.

 
11.   Menighedsrådsvalg

Orientering om proces mm

 
12.    Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 10.03.2024. Der skal findes indsamlingsleder og frivillige til at stå for det

 
13.    Orientering fra formand, kontaktperson/daglig leder, kasserer, kirkeværge, andre


14.    Punkter til kommende møder

 

15.    Eventuelt