Ordinært rådsmøde 22 11 2023

 

 

 

Ordinært rådsmøde 22 11 2023. 
 

Til stede: Anders Larsen, Anne Olofson, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant)

Afbud: Agnete Langgård, Thomas Jakobsen, Bjørn Schaumburg-Müller,

 

1 Godkendelse af dagsorden
Pkt. blev rykket frem til før pkt. 3.

2 Konstituering
a. Valg af formand (hemmelig afstemning)

b. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)

c. Valg af kirkeværge

d. Valg af kasserer

e. Valg af kontaktperson

f.  Valg af bygningskyndig

Valg af bemyndiget person, der sammen med formanden kan underskrive dokumenter vedr. køb og salg af ejendomme mm. (kaldet underskriftsberettiget)

Valgt:

a Formand: Agnete Langgård genvalgt med 8 stemmer

b Næstformand: Thomas Jakobsen genvalgt med 8 stemmmer

c Kirkeværge: Thomas Jakobsen

d Kasserer: Anders Larsen

e Kontaktperson: Anne Olofson

f Bygningskyndig: Lasse Folke

g Bemyndiget: Thomas Jakobsen

 

3 Kvartalsrapport 03-2023
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 skal behandles og godkendes

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 blev taget til efterretning. Menighedsrådet reserverer de frie midler til etablering af pavillionkirken. MR godkendte kvartalsrapporten.

 

4 Indfrielse af fælleslån i GF Vanløse Haveby
FU foreslår, at vi indfrier vores 2 x restgæld af grundejerforeningens fælleslån. Det koster 2 x 33.347 kr for hhv. kirkegrunden, Guldagervej 1-3 og præsteboligen, Guldagervej 5, i alt 66.694 kr. + indfrielsesgebyr (2 x 800).

Hvis vi ikke indfrier lånene, vil den årlige ydelse i 2024 være på ca. 4.900 kr. pr. grund. 

Beslutning: MR vedtog at indfri gælden.

 

5 Midlertidig kirke
Herunder valg af pavillonleverandør og forslag til indkøb af stole.

Der er kommet to tilbud: Svalebæk mener ikke, det første tilbud, Algeco er værd at gå videre med. Der er til gengæld indløbet et seriøst tilbud fra Nova Tegra på i alt 4,7 milllioner, men de kommer til at tilbagekøbe modulerne ved endt brug for 1 million. Det betyder at MR skal ansøge PU om et lån på ca. 1,3 millioner. Ellen, Agnete, Helle og Thomas udarbejder i fællesskab en ansøgning til PU. MR beslutter at gå videre med Nova Tegras tilbud. MR tager endelig stilling ved mødet i december.

Der er blevet sat forskellige stole op på Skjulhøj Alle. MR vil på næste møde tage stilling til, hvilken stol, vi skal gå videre med.

 

6 Ny regnskabsinstruks fremlægges og vedtages eventuelt
En ny regnskabsinstruks trådte i kraft 01.01.2023. Alle menighedsråd skal tiltræde instruksen med bilag.

MR tiltræder den nye regnskabsinstruks. Ingen bemærkninger.

 

7 Menighedsrådsvalg 2024. Oplæg fra valgbestyrelsen
Landsforeningen afholder workshop i starten af det nye år. Janne og Mette deltager. Det er 5 februar. Valget bliver taget op på det kommende møde i februar.

 

8 Nyt fra orgeludvalget
Godt nyt. Udbudsmaterialet er så klart som det kan blive. Peter Bjerregaard har udformet det. Mangler stadig bilagstegninger, som bliver udfærdiget af FF i løbet af foråret. Skal først sendes i udbud i august 2024. Vi tager det op igen, når arkitekten er færdig med at udarbejde bilagstegningerne. Det er ærgerligt, hvis der ikke kan være en trappe. Orgelkonsulent og organist er i dialog med arkitekten desangående. FV foreslår et møde med orgelkonsulent, arkitekt og akustiker, når vi når længere frem i processen.

 

9 Nyt fra byggeudvalget (orientering)
De sidste ting skal ryddes fra kirken. Det bliver der taget hånd om.

Der skal også tages stilling til, hvad der skal indgraveres i vores nye klokke.

 

10 Orienteringer
fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre.

Marie er blevet koordinerende kirketjener med en stigning i løn og timetal (fra 12 til nu 14 timer).

 

11 Punkter til kommende møder
Fremlæggelse af procesplan for kunstnerisk udsmykningKunsthistoriker Mikael Wivel 11.12.2023

Stolevalg

Endelig godkendelse af konkret tilbud for etablering af midlertidig kirke

Akademirådets udvalg for kirkekunst 16.01.2024

 

12 Eventuelt
Bodil foreslår, at vi på et passende tidspunkt afholder et møde og reflekterer sammen over kirkekunstprojektet.

Vi talte om, at vi på et senere tidspunkt skal diskutere, hvad vi stiller op med de ting, vi har opbevaret på Recover og Pelican.

 

Mødet sluttede kl. 21.35

Protokollen blev underskrevet