Rådsmøde 20 09 2023

 

 

 

Ordinært menighedsrådsmøde, dato: 20.09.2023.                                                                     

Til stede: Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

 

Gæster: Kirsten Brandt Andersen, Peter Simonsen (organist). Under pkt. 2: Stig Andersen, Claus Nebelin og Lennart Dose (fra Fogh & Følner), Jørgen Kreiner-Møller (rådgiver for MR), Mikael Wivel (kunsthistoriker), Anne Skouboe (kommunikationsmedarbejder), Marie Wisbøl og Michael Bech (kirketjenere)

 

Afbud: Mette Kitchell, Janne Veik

 
1 Godkendelse af dagsorden
Tilføjet nyt pkt. 3: Menighedsrådets behandling af revisionsprotokollatet for årsregnskab 2022.

 

2 Fogh og Følner
FF præsenterer færdigt byggeprojekt. MR skal godkende projektet. Ellers afholdes ekstraordinært møde d. 25.09.2023.

FF præsenterer færdigt byggeprojekt.

MR læser materialet igennem og behandler det ved ekstraordinært møde på mandag d. 25.09.2023. Det ekstraordinære møde afholdes på Skjulhøj Allé kl. 16.00.

Mikael Wivel holdt kortere oplæg om kirkekunst. Han inviteres til et kommende møde, for at holde oplæg om processen med at vælge kunstner til udsmykning.

 

3 Menighedsrådets behandling af revisionsprotokollatet for årsregnskab 2022.
Menighedsrådet behandlede revisionsprotokollatet for årsregnskabet for 2022 og tog det til efterretning.

 

4 Nedsættelse af udvalg til kunst og indretning i kirkerum
(pendler, stole, kunst, alter, døbefont, prædikestol.). Drøftelse af udvalgets opgaver og tidshorisont. 

Nedsættelse af udvalg udskydes til senere.

5 Oprettelse af bankkonto til ikke-brugte anlægsmidler
FU anbefaler at bevilligede penge til anlæg overføres til en særskilt konto.

MR besluttede at oprette særskilt bankkonto til ubrugte anlægsmidler fra tidligere år (tag, vinduer, have).

MR besluttede at søge PU om at bruge disse penge til finansiering af midlertidig kirke. Formanden sender ansøgningen.

 

6 Microsofts ændrede licenser:
Ændrede licenser betyder, menighedsrådsmedlemmerne fra 01.10.2023 ikke længere har automatisk adgang til Kirkeportalen. 2 licenser til hvert menighedsråd betales af Kirkeministeriet: 1 til formanden (kan ikke ændres) og 1 til kontaktpersonen. Præster og kordegne har også licens betalt af KM.
FU anbefaler, at MR tilkøber licens til alle rådsmedlemmer for fortsat adgang til Kirkeportal, menighedsrådets postkasse og arkiv. Udgiften til det er 100 kr/md pr medlem (10.800 kr/år).

MR besluttede at tilkøbe licenser til alle rådsmedlemmer, der ikke har adgang fremover.

7 Orienteringer fra udvalg:
Byggeudvalg, udvalg for midlertidig kirke, orgeludvalg

8 Orientering fra formanden:
Præsteboligen på Rødtjørnevej ligger i Grundejerforeningen Søgården. Formanden har på vegne af MR tiltrådt, at medlemskabet af GF Søgården tinglyses.

Hyltebjerg Kirke har fået alle ansøgte midler til samarbejdsprojekter i 2024.

 

9 Orienteringer
Kontaktperson: Marie (ktj) opnormeres til 14 t/uge (+2 timer).

10 Punkter til kommende møder
Til ekstraordinært MR møde 25.09.2023: Godkendelse af byggeprojekt

 

Ny regnskabsinstruks og bilag.

GDPR og Adfærdskodeks.

Evt. ansøgning om fondsmidler.

Budget 2024

Mikael Wivel: proces om valg af kunst til kirken (11.12.2023)

Fastlæggelse af MR møder i 2023.

Midlertidig kirke. Hvilke aktiviteter kan den bruges til?

 

11 Eventuelt

Tilmelding til Landemode

Protokollen blev underskrevet. Mødet sluttede kl. 22.09