Rådsmøde 17.01.2023

 

 

 

Dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde 17. januar 2023 kl. 19 på Skjulhøj Alle 23 C


1. Godkendelse af dagsorden.
Organist Peter Simonsen er syg. Punkt 4 udskydes derfor.

Dagsordenen herefter godkendt.


2. Udtrædelse af menighedsrådet.
Karen Lund har bedt om lov til at udtræde af menigheds­rådet. Hvis et flertal stemmer ja, indtræder første stedfortræder som medlem i menighedsrådet.

Menighedsrådet stemte: 
For: AL, AGL, AO, BSM, BS, EH, FV, JV, MK, NBH, SBL, TMJ, TNH.
Imod: 0


3. Forberedelse af byggeprogram.
Workshop med Fogh og Følner, hvor vi taler om muligheder og ønsker.

Orientering fra rådgiver og ønsker fra menighedsrådet. Rådgiver sammenfatter samtalen.


4. Orgelprojekt.
Drøftelse af orgelprojekt og eventuel nedsættelse af orgeludvalg (ved organisten).

Udsat.


5. Midlertidig kirkesal.
På menighedsrådets seneste møde i november blev der fremlagt udkast til etablering af en midlertidig kirkesal. Den kan etableres i en pavillon i haven til embedsboligen på Guldagervej 5. MR var meget positive over for idéen. MR skal på dette møde træffe beslutning om at midlertidig kirkesal etableres. Opførelsen af pavillonen afhænger af at vi får de nødvendige tilladelser og at projektet kan finansieres. 
FU anbefaler at det besluttes.

Menighedsrådet besluttede: At opføre midlertidig kirkesal i pavillon etableret i haven til Guldagervej 5.
Det foreslås bygget af 5 præfabrikerede, lejede moduler.


Økonomi: Pris for det foreslåede projekt: 2,6 mio. kr. for leje i 3 år. Incl. etablering, tilslutning, befæstning, rådgivning, moms og uforudsete udgifter.

Der søges om finansiering af projektet til Forsikringsenheden.
Der søges om anlægsmidler hos PU til 2024 med oplysning om, at vi håber, at Forsikringen vil dække denne udgift.
Møbler og kirkeudstyr kan lejes hos Kirkefondet.


Menighedsrådet besluttede at give fuldmagt til arkitekt Henrik Svalebæk til: at forestå og søge om byggetilladelse til etablering af midlertidig kirke. Derudover gives fuldmagt til, at tegnestuen kan få indsigt i kommunens sagsakter, herunder kopi af tegninger over ejendommen etc. til brug for projektering og gennemførelse af byggeriet.


Menighedsrådets afstemning: 

For: AL, AGL, AO, BSM, BS, EH, FV, JV, MK, NBH, SBL, TMJ, TNH, OHA. 
Imod: 0


Udvalg: Thomas, Agnete, Finn, Sarah


Udvalget følger processen og fremlægger det for menighedsrådet.


6. Punkter til næste møde.
Orgelprojekt
Revidering af regnskabsinstruksen som opfølgning på revisors
bemærkning.
Medarbejderhåndbog og medarbejderpolitik
Dokumentation af den brændte kirke, foto/video
Årsregnskab 2022 (marts-møde)
Nyt fra byggeudvalget
Donationer til kirken efter branden
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp


7. Eventuelt