Ordinært rådsmøde 16.01.2024

 

 

 

Ordinært rådsmøde 16.01.2024

Til stede: Agnete Langgård, Anders Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Mette Kitchell, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

Gæster: Gerda Vestergaard, Kirsten Brandt Andersen, Michael Bech.
Til og med pkt. 2: billedkunstner Jørgen Carlo Larsen, billedkunstner Vibeke Mejlvang og arkitekt Nanna Steenberg Meyer fra Kunstakademiet. Til og med pkt. 6: arkitekt Stig Andersen fra Fogh & Følner.

Afbud: Niels Borby Hansen, Thomas Jakobsen,

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Kirkekunst
3 medlemmer fra Akademirådets Udvalg for Kirkekunst (billedkunstner Jørgen Carlo Larsen, billedkunstner Vibeke Mejlvang og arkitekt Nanna Steenberg Meyer) deltager i dette punkt sammen med Stig Andersen fra Fogh & Følner og fortæller om proces for valg af kunstnerisk udsmykning af kirken.

De tre medlemmer fra Akademirådet præsenterede forslag til proces.

Der blev afholdt en runde, hvor alle fik lejlighed til at give udtryk for hvilke kunstneriske værdier, der er vigtige.

De tre repræsentanter tager menighedsrådets input med til et kommende møde i Akademirådets Udvalg for Kirkekunst, hvor hele udvalget er til stede.

Herefter vender de tilbage med 3 konkrete forslag til mulige kunstnere, hvis vi vælger dem som kunstnerisk rådgiver.

3 Kirkekunst, valg af rådgiver
Til menighedsrådets beslutning om: Rådgiver og Afgrænsning af kunstprojekt

Menighedsrådet valgte som kunstnerisk rådgiver: Akademirådets Udvalg for Kirkekunst.

Menighedsrådet besluttede at bede Jørgen Kreiner om at arrangere en studietur rundt til forskellige kirker.

Datoforslag til bustur: mandag den 5. februar.

Beslutning om afgrænsning af kunstprojektet træffes på kommende arbejdsdag.

4 Kirkekunst, fastlæggelse af arbejdsdag
Menighedsrådet skal sammen med rådgiver tale om vores ønsker til kunst.

Kommende arbejdsdag skal handle om kunst og projekt. Derfor bedes Stig Andersen om at deltage.

Beslutning:

Afholdes torsdag den 22.02.2024 kl. 16.00 inden det næste ordinære menighedsrådsmøde. Forberedes af præsterne.

5 Valg af stole
Menighedsrådet var på mødet 11.12.2023 enige om at vælge stolen ”Betty TK1” fra firmaet &Tradition i egetræ og gjorder i naturfarve. Endelig beslutning skal træffes på dette møde. Stig Andersen fra Fogh & Følner deltager og giver sin vurdering af stolen.

Menighedsrådet besluttede at købe stolen ”Betty TK1” fra firmaet &Tradition i egetræ og gjorder i naturfarve.

Vi spørger leverandøren om mulighed for andet samlingsbeslag eller -beslag i en anden farve.

6 Principgodkendelse fra Stiftet
Bilag:

- Fra STØ med afgørelse vedr. genopførelse af Hyltebjerg Kirke

- Projektforslag budget med fordelingsnøgle

Menighedsrådet har modtaget principgodkendelse af genopførelse af kirken fra Stiftet den 21.12.2023. 

Stig Andersen orienterede om forhandlinger med FE om budget for genopbygningen. Budgettet er nu delt op i 3 kolonner: Genopførelse, forbedringer og lovliggørelse.

Finansiering af genopførelsen skal på plads snarest.

Beslutning:

Menighedsrådet godkender den foreløbige fordeling, som aftalt med forsikringen, hvor FE dækker ca. 80% og MR ca. 20%, som det fremgår af budget, rev. C af 29.11.2023.

Menighedsrådet søger om finansiering af forbedringer gennem bevilling af anlægsmidler eller gennem stiftslån.

 

7 Midlertidig kirke
Orientering om proces og aftale.

Kontrakt med leverandør af midlertidig kirke er sendt til advokat til gennemsyn.

 

8 Kasseeftersyn
Bilag:

- Revisors bemærkninger til kasseeftersynet 2023

Kassereren orienterede om de to mindre bemærkninger i revisors rapport:

Manglende funktionsadskillelse i banken: Der er funktionsadskillelse, men KAM har ikke kunnet få dokumentation for det fra Nordea.

Bilag til regnskabsinstruks er kommet på plads efter revisors besøg.

 

9 Orienteringer fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre.
Daglig leder: Marie stopper som kirketjener 31.01.2024.

 

10 Punkter til kommende møder
·   GDPR og adfærdskodeks

·   Nedsættelse af ansættelsesudvalg

·   Kirkens gamle inventar

·   Menighedsrådsvalg

·   Anlægsønsker til budget 2025

·   Sogneindsalming til Folkekirkens Nødhjælp

 

11 Eventuelt
 Mødet sluttede kl. 22.25

Protokollen blev underskrevet.