Rådsmøde 13 04 2023

 

 

 

Til stede: Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

Gæster: Gerda Vestergaard


Afbud: Mette Kitchell, Niels Borby Hansen,


Protokol
1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt


2 Vanløse På den 2. ende
Afholdes lørdag den 10. juni på Jernbane Allé. Der nedsættes et udvalg til planlægning og deltagelse.

Det fælles kommunikationsudvalg (Vanløsekirkerne) plejer at planlægge. De kan ikke i år. Der er derfor brug for et udvalg til planlægningen og koordinering af deltagelse.

Udvalg: Agnete, Anders. Praktisk på dagen: Thomas, Ellen, måske Anne O


3 Fællesskab for familier
Udskudt fra tidligere møde.

Børnefamilier ønsker sig et kristent fællesskab, hvor man mødes om indhold og spiser sammen bagefter. Lokaler kan lånes på det kristne gymnasium på Jydeholmen.
Åbent for alle børnefamilier.

Menighedsrådet besluttede at støtte etableringen af Fællesskabet ved at betale for maden (enkelt børnevenligt måltid) i 2023. FU bemyndiges til at tage stilling til økonomien.


4 Kontaktperson
Kirketjener Asbjørn Christensen og menighedsrådet har indgået en gensidig fratrædelsesaftale. Han får udbetalt løn til og med juli 2023. Derudover har menighedsrådet indvilliget i at kompensere Asbjørn for arbejdstøj, der er gået til i branden.

Kontaktperson og daglig leder foreslår, at MR på næste møde nedsætter et ansættelsesudvalg.

Sommeren over er vi nødt til at benytte kirketjenervikarer.

Der er tanker om at man måske kan kombinere kirketjener og sognemedhjælper.


5 Orientering fra Byggeudvalg
Udvalget er ved at planlægge en udflugt til andre kirker. Udflugten skal bruges til at få inspiration.

Referat fra udvalgsmøde er sendt ud.

Kordegnen efterlyste en til at samle avisartikler o.l. vedr. brand og genopbygning. Byggeudvalget tager opgaven på sig (Thomas).

Midlertidig kirke, udvalg: arkitekt Henrik Svalebæk sender om kort tid de sidste oplysninger vedr. ansøgning om byggetilladelse til Københavns Kommune. Herefter skal ansøgningen behandles af kommunen.


6 Orienteringer fra formand (og FU), kirkeværge, kasserer
En fast kirkegænger er flyttet på plejehjem i et nabosogn. FU har besluttet, at vedkommende stadig skal have kirkebil. Menighedsrådet støtter FUs beslutning.


7 Punkter til næste møde
Fogh og Følner deltager i menighedsrådsmødet i maj. Det er planen, at MR besøger Hyltebjerg Kirke umiddelbart inden mødet. Besøg i kirken [kun for menighedsrådet] kl. 18, mødestart kl. 19 på Skjulhøj Allé [offentligt møde].

Ansættelsesudvalg til kirketjener eller måske kirketjener/sognemedhjælper.

Kvartalsregnskab


8 Eventuelt
Mødet sluttede kl. 21.15