Rådsmøde 12 06 2023

 

 

 

Ordinært menighedsrådsmøde mandag den 12. juni 2023 


Til stede: Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)


Gæster: Gerda Vestergaard, Marie Wisbøl (ktj), Peter Simonsen (org). Stig Andersen og Lennart Dose fra Fogh og Følner deltog til og med pkt. 2.


Afbud: Janne Veik, Ole Holten-Andersen,


1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt


2 Rådgiver fra Fogh og Følner
FF præsenterer revideret projektforslag på baggrund af vores tilbagemelding på præsentationen fra mødet i maj.

Beslutninger:

Kirkerum: MR besluttede at der ønskes vinduer i de to skrå vægge i koret. Størrelsen afhænger af hvilken udsmykning, der vælges.

Vedr. orgel: MR besluttede at der ønskes en udvidelse af pulpituret.

Vedr. stueetagen: MR besluttede at der etableres et lovligt kontor til kirketjenerne andetsteds. I nuværende kirketjenerkontor etableres tekøkken og plads til opbevaring.

Underetagen: MR tilslutter sig FF’s udkast til køkkenet, til spejderlokaler og Fællesrum.
Spejderne bedes om at tage stilling til rumfordelingen. Send svar via formanden inden udgange af juni.
Menighedsrådets eventuelle yderligere kommentarer skal sendes til formanden snarest og senest 22.06.2023.

MR besluttede, at FF kan tilknytte en certificeret brandrådgiver på nuværende tidspunkt. FF sender skrivelse om det til MR.

Revideret tidsplan kommer i løbet af en uges tid.


3 Nedsættelse af udvalg til kunst og indretning i kirkerum
FU foreslår, at der nedsættes et udvalg til kunst og indretning i kirkerum (pendler, stole, kunst, alter, døbefont, prædikestol.). Drøftelse af udvalgets opgaver og tidshorisont.

Finn Vejlgaard anbefaler at vi søger om rådgivning hos kunsthistoriker Mikael Wivel. Han kan fortælle MR om processen.
MR besluttede at indbyde ham til rådsmøde 24.08.2023.
Udvalg nedsættes efterfølgende.

OBS! Mødet skal begynde kl. 18.


4 Forsikring og økonomi
Ifølge forsikringsvilkårenes pkt. 534.4 dækkes lejeudgifter kun i 12 måneder fra skadens indtræden (den 21. marts 2022). Forsikringsenheden har meddelt at de ikke fraviger denne bestemmelse.
Menighedsrådet skal træffe beslutning om, om der skal søges om udvidelse af dækningen ud over de 12 md. i Kirkeministeriet (med tidsramme eller ubegrænset).

MR besluttede at søge Kirkeministeriet om udvidelse af dækningen for genhusning ud over de 12 måneder. Der søges om ubegrænset tidsramme, da vi ikke ved, hvornår kirken står færdig.
Formanden sender ansøgningen.


5 Udkast til budget 2024 behandles.
Udkast til budget 2024, afleveret 08.06.2023 kl. 12.55 blev godkendt.


6 Nyt fra orgeludvalget

7 Nyt fra udvalg for midlertidig kirke
Der er kommet tilladelse fra biskoppen til at der kan holdes gudstjenester mm i et midlertidigt kirkerum.


8 Nyt fra byggeudvalg

9 Orienteringer
fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre


10 Punkter til kommende møder
Ønsker til aktiviteter 2024 sendes til FU
Budget 2024
Besøg af Fogh og Følner
Besøg af Mikael Wivel
Nyt fra ansættelsesudvalget


11 Eventuelt
OBS. Mødet i august begynder kl. 18.00!