Ordinært rådsmøde 11 12 2023

 

 

 

Ordinært rådsmøde 11 12 2023

Til stede: Agnete Langgård, Anders Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

Gæster: Gerda Vestergaard, kunsthistoriker Mikael Wivel (deltog til og med pkt. 2), Arkitekt Henrik Svalebæk (deltog til og med pkt. 3).

Afbud: Janne Veik, Thomas Jakobsen,

1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2 Kirkekunst
Kunsthistoriker Mikael Wivel og Stig Andersen fra Fogh & Følner fortæller om hvordan proces for valg af kunstnerisk udsmykning i kirken kan udformes. Der er forslag om, at der fastlægges en arbejdsdag, hvor rådet mødes og diskuterer ønsker til kunst i kirken.

Orientering:

Mikael Wivel skitserede mulig fremgangsmåde for valg af kunstner. MW foreslår, at han fortæller MR om 10-12-15 kunstnere, hvoraf menighedsrådet for eksempel kan vælge 3 ud til at udarbejde idéer til udsmykning.

AGL foreslog, at MR er åben om ny kunst i kirken så meget som muligt over for sognet. Det kan være i form af orienteringsmøder.

Menighedsrådet har en deadline i april-maj, hvor FF sender udbudsmaterialet ud. I den forbindelse skal det være klart hvad kirkerummet skal indeholde og hvor i rummet f.eks. knæfald, alterskranke, døbefont, prædikestol.

Fastlæggelse af arbejdsdag og inspirationstur udskydes.

3 Midlertidig kirke

Menighedsrådet skal tage endelig stilling til valg af leverandør af pavilloner. Arkitekt Henrik Svalebæk indbydes til at deltage i dette punkt.

Orientering:

Henrik Svalebæk orienterede om processen med at få etableret midlertidig kirke. Udbuddet er delt op i to: 1) forberedelse af grunden, 2) etablering af pavillon.

Ad. 1) Der er kommet flere reelle tilbud

Ad. 2) Der er kommet tilbud fra 1 firma, der bygger moduler. Det er en god løsning, de foreslår. Udfordringen er, om firmaet kan stille den fornødne økonomiske sikkerhed.

Samlet pris for projektet er ca. 5 mio. MR kan umiddelbart selv finansiere ca. 3,7 mio. Dertil kan MR få et likviditetslån fra PU.

FV har spurgt Kirkefondet, om de kan /vil købe vores midlertidige kirke efter færdig brug. Det er ikke umuligt.

Beslutning:

Menighedsrådet besluttede at gå videre med projektet, såfremt mødet med modul-firmaet på onsdag er tilfredsstillende. Udvalget til midlertidig kirke bemyndiges til at træffe beslutningen.

4 Provstesyn 2023 på kirke og boliger
Der orienteres om provstesynet. Synsprotokollerne er vedlagt.

Menighedsrådet tog synsprotokollerne for kirke og boliger til efterretning.

5 Stole
Fogh & Følner har lagt op til at vi, når den genopførte kirke indvies, får ens stole i kirkerum, sidesal og krypt. Det vil skabe sammenhæng i huset og være fleksibelt.

Der er flere prøve-stole på Skjulhøj Allé.

Menighedsrådet begynder diskussionen på dette møde.

Der er opstillet ca. 10 forskellige forslag til nye stole til kirken.

Menighedsrådet er stemt for at vælge stolen ”Betty TK1” fra firmaet &Tradition i egetræ og gjorder i naturfarve. Endelig beslutning tages på mødet i januar 2024.


6 Orienteringer
fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre.

7 Punkter til kommende møder
·   Kollektliste 2024

·   GDPR og adfærdskodeks

·   Akademirådet deltager i MR 16.01.2024 (gerne med deltagelse af Stig Andersen)

·   Kunst i kirken. MR skal beslutte kunstnerisk rådgiver (gerne med deltagelse af Stig Andersen)

·   Fastlægges en arbejdsdag, hvor rådet mødes og diskuterer ønsker til og tanker om kunst i kirken.

·   Fastlæggelse af dato for tur rundt til kirker med nyere kirkekunst.

·   Beslutning om stole (gerne med deltagelse af Stig Andersen)

8 Eventuelt