Rådsmøde 11 05 2023

 

 

 

Til stede: Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

Gæster: Gerda Vestergaard, Kirsten Brandt Andersen. Gæster til og med punkt 2: fra Fogh og Følner, rådgiver Stig Andersen og arkitekt Lennart Dose, fra ingeniørfirmaet Eduard Troelsgård, Jeppe Steen Andersen


Afbud: Anne Olofson, Sarah Bach la Cour.

1 Godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 4 tilføjet: Bemyndigelse til genautorisation. Herefter godkendt.


2 Rådgiver fra Fogh og Følner deltager
Fogh og Følner præsenterer deres tanker og idéer forud for udarbejdelsen og afleveringen af et projektforslag medio juni måned.

Rådgiver ønsker at menighedsrådet afleverer skrivelse med behov om: A: Kirkerum, vinduer, B: Kælder, krypt, køkken, C: Kontorområde, toiletter. Skrivelsen afleveres til rådgiver senest 1/6.
Udvalg: Byggeudvalg + Marie (spørges) + Helle


3 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2023 behandles og godkendes.
FU anbefaler at regnskabet godkendes

Kassereren gennemgik kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023. Der er overskud på 230.000 kr. 
Menighedsrådet godkendte regnskabet.


4 Bemyndigelse til genautorisering
Menighedsrådet bemyndigede kordegn Helle Sørup Bavnhøj til på vegne af menighedsrådet at genautorisere brugere af Kirkeministeriets systemer.


5 Nedsættelse af ansættelsesudvalg til stilling som kirketjener/sognemedhjælper
Kommissorium: Hvordan skal den nye stilling strikkes sammen? Ordlyd til stillingsopslag. Udvalg: Anders, Marie, Clara, Finn, Anne Olofson (spørges)


6 Orienteringer: formand, kirkeværge, kontaktperson, evt. andre
Formand: tidsplan for midlertidig kirke. Der er usikkerhed for flere af punkterne. Indtil videre ser det ud til, at den kan stå klar til påske 2024.
Finn Vejlgaard: Har fået forespørgsel om samarbejde fra Vanløse Kirke om Filmklub. Der søges om støtte til det i PU. Hyltebjerg MR vil gerne deltage i samarbejdet.


7 Punkter til næste møde
Fogh og Følner. Rådgiver deltager vedr. arbejde med projektforslag.
Drøftelse om, hvorvidt menighedsrådet ønsker søge om fondsmidler til forbedringer i kirken (Helle)
Nedsættelse af udvalg til kunst og indretning.
Nyt fra orgeludvalget (Peter)
Drøftelse af, hvordan vi kan anerkende dem, der laver frivilligt arbejde.


8 Eventuelt
Mødet sluttede 22.26