Rådsmøde 09.02.2023

 

 

 

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Orgelprojekt.
Drøftelse af orgelprojekt og eventuel nedsættelse af orgeludvalg (ved organisten).

Organist Peter Simonsen fortæller om sine overvejelser om proces og om det orgel, der skal bygges. Organisten ønsker som udgangspunkt 24-25 stemmer. Det er menighedsrådet og økonomien der er afgørende.

Ønsker at bevare orgelet på pulpituret, som skal udvides. Gerne en vindeltrappe fra pulpitur- til kirkerum, så der er nem vej mellem orgel og flygel.

Beløbsramme for nyt orgel med 24 stemmer, orgelhus i massiv eg er ca. 6 millioner kr.

Totalrådgiver (Fogh og Følner) skal tegne orgelets facade, da den er en del af kirkens samlede udtryk.

Menighedsrådet besluttede, at der arbejdes hen mod at kirkens nye orgel bliver på 24 stemmer. Det er under forudsætning af, at der kan skaffes økonomi til det og at Kirkeministeriets orgelkonsulent accepterer.

Menighedsrådet skal på et kommende møde formulere orgeludvalgets kommissorium.

Orgeludvalg: organist Peter Simonsen, Anders Larsen, Ellen Hansen, Tina Harne og Niels Borby Hansen.


3  Kontaktperson:
Medarbejderhåndbog og medarbejderpolitik. Udkastet skal behandles og FU indstiller til at den vedtages.

Udkastet til medarbejderhåndbog blev gennemgået. Ændringsforslag bliver indarbejdet.

Medarbejderhåndbog og medarbejderpolitik blev vedtaget efter ændringer.

Orientering om årets MUS . Ønske om arbejdsmiljøuddannelse.

Kirketjener Asbjørn Christensen ønsker at komme på arbejdsmiljøuddannelse. Menighedsrådet godkendte det.


4 Valg af formand for valgbestyrelsen.
Da Karen Lund er udtrådt af menighedsrådet, skal der snarest muligt vælges en ny formand for valgbestyrelsen.

Mette Kitchell blev valgt som formand for valgbestyrelsen.


5 Revidering af bilag til regnskabsinstruksen
som følge af revisor bemærkning. Udkast til revideret bilag lægges på Kirkeportalen (som bilag til mødet)

Udskydes


6 Dokumentation af den brændte kirke (foto/video) 
Vi skal beslutte, om vi vil bruge penge på det. SBL har konkret forslag til det.

Sarah Bach la Cour skitserede forskellige muligheder for fotodokumentation af den brændte kirke og af genopbygningen. Det er nu vi har mulighed for at filme/fotografere for eftertiden.

Menighedsrådet besluttede at bruge midler på dokumentation af den brændte kirke og af genopbygningen. Sarah er tovholder.


7 Nyt fra udvalg 
Byggeudvalg: Der er teknologiske undersøgelser i gang i kirkebygningen. Ideer til genopbygningen sendes til byggeudvalget og tilføjes løbende til byggeprogrammet.

Finn Vejlgaard peger på kunsthistoriker Mikael Wivel som hjælp til indretning af det nye kirkerum m.h.t. kunst. Han kan facilitere menighedsrådets proces. MR taler om det på et kommende møde.

Udvalg vedr. midlertidig kirke: Der er nu sendt ansøgning fra MR til Forsikringsenheden og til PU om finansiering af midlertidig kirkesal.

Udvalg vedr. donationer til den brændte kirke: Udvalget vedr. donationer stilles i bero indtil videre. Sarah Bach la Cour er kontaktperson indtil udvalget genopstår.


8 Orientering fra formanden, herunder:
Besøg i Hyltebjerg Kirke. Vi drøfter om der er stemning og mulighed for det: Formanden forelægger ønsket om at se kirken for arkitekt Stig Andersen. 

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, søndag 12. marts 2023. 


9 Punkter til næste møde.
Årsregnskab 2022.
Bilag til regnskabsinstruks.
Hjælp fra kunsthistoriker til planlægning af indretning.
Besøg fra Forsikringsenheden 08.03.2023.
”Fællesskab for familier”.


10 Eventuelt
Lørdag formiddag 18.03.2023 er der brug for en hjælpende hånd ved konfirmanddag i Grøndalskirken. Giv besked til Anders.


Liturgiudvalg, AGL: Anders, Ellen, Peter