Rådsmøde 01.06.2022

 

 

 

Mødet holdes onsdag den 01.06.2022 kl. 19 i Vanløse Kirkens sognehus

1 Godkendelse af dagsorden
Under pkt. 4: Kollekter ved fælles gudstjenester i Vanløse Kirke 


2 Orientering fra kirkeværge
Der er kommet 3 tilbud på stillads om kirken. Det billigste tilbud bliver valgt. Pris ca. 6.000.000 kr. for en periode på 2 år. 
Afstivning af gavlene bliver etableret inden stilladset sættes op. 
Politiet har endnu ikke frigivet politirapporten. De mangler endnu en brandteknisk rapport. Den er på vej.


3 Status på kirkesituationen
Midlertidige lokaler: 
Stiftet har godkendt leje af erhvervslejemål på Skjulhøj Alle, hvor der er kontorer, 2 sale, køkken, lager, toilet og bad. Overtagelse 15. juli 2022 forhåbentligt. Alt inventar er taget ud af kirken og står på lager. Vi kan hente det hjem, vi er brug for.


4 Godkendelse af fællesgudstjenester i Vanløse Kirke
Præsterne foreslår, at vi hen over sommeren (til og med august) holder fælles gudstjenester med Vanløse Sogn i Vanløse kirke kl. 10.30.  Der er aftalt nogle tilpasninger i gudstjenestens liturgi: Der bliver 3 bibellæsninger og trosbekendelsen siges (synges ikke).


Beslutning :
Menighedsrådet besluttede at holde fælles gudstjenester med Vanløse Kirke til og med august. MR giver mandat til præsterne og formanden til at tilrettelægge efterårets gudstjenester, meget gerne i samarbejde med Vanløse Kirke.


(Vanløse Sogns menighedsråd skal træffe beslutning om det samme på eget rådsmøde)


Kollekter ved fælles gudstjenester i Vanløse Kirke. 

Beslutning: MR besluttede at følge Vanløse Sogns kollektliste. Dog laver vi et opslag til våbenhuset om kollekt via Mobilepay til Hyltebjerg Sogns Menighedspleje og en egen indsamlingsbøsse.


5 Godkendelse af foreløbigt budget 2023
Menighedsrådet godkendte bidrag budget 2023 afleveret 18.05.2022 kl. 09.43


6 Hvordan kan man støtte Hyltebjerg Kirke?
Mange har spurgt, hvordan de kan støtte kirken efter kirken. Vi tager hul på samtalen om, hvad vi kan ønske os.

Hvad ønsker vi os støtte til? Hvad er formålet med ønsket? 

Indtryk: Menigheden vil gerne støtte genopbygningen/den nye kirke. Blivende ting er at foretrække.


Udvalg nedsat :
Karen, Agnete, Sarah 

Opgaver til udvalget:
Lovligheden skal undersøges. Formulere ønsker.


7 Menighedsrådslørdag i efteråret
Mangle mulige emner: 
God beslutningsproces (samarbejde og kommunikation) i menighedsrådet. Der skal træffes mange beslutninger i de kommende år, og det kan blive svært.


Orgel og altertavle.


Dato: Lørdag den 10. september kl. 16 (Det gode samarbejde. Hvordan træffer MR beslutninger?) 
Udvalg til planlægning: Agnete, Thomas, Bodil


8 Orientering fra kontaktperson/daglig leder
Kontaktpersonen præsenterede plan om at omstrukturere nogle arbejdsopgaver. 
Kirke- og kulturmedarbejder-stillingen deles i en kommunikationsdel og en sognemedhjælperdel. 
Forslaget er, at Annes kontrakt ændres til en 20 timers stilling som kommunikationsmedarbejder. 
Derudover kan der ved siden af ansættes en kirke- og kulturmedarbejder. Menighedsplejens bestyrelse taler om evt. ønsker.


Beslutning : MR besluttede at Annes ansættelse ændres pr. 1. august 2022 til kun at varetage kommunikationsarbejde, 20 t/uge


9 Orientering fra formanden
Alle bilag skal være tilgængelige på DAP for MR. Må ikke rundsendes til mails. Sekretær må deltage i lukkede punkter. Dagsordener og protokoller uploades på DAP’en


10 Orientering fra kasserer
Møde på vej mellem kasserer, degn og Solveig fra KAM, om hvordan regninger betales, bogføres og refunderes fra forsikringen.


11 Orientering fra Grøn Kirke-udvalg
Ellen fortalte fra konference om Folkekirkens grønne omstilling. 
Det er oplagt ved vores genopbygning at tænke grønt, bæredygtigt og evt. energineutralt. 
Vi skal tale med de kommende rådgivende arkitekter om det.


12 Orientering fra Menighedsplejens Bestyrelse
Arbejdet fortsætter. Ny bestyrelse valgt.


13 Eventuelt
DHL for medarbejdere, menighedsråd og andre frivillige i Valby-Vanløse-kirkerne: mandag 29. august 2022.


Sarah: Køb billetter til koncerterne 11. og 12. juni 2022!