Ekstraordinært rådsmøde 25 09 2023

Ekstraordinært menighedsrådsmøde, dato: 25.09.2023 kl. 16.00.                                                                     

 

Til stede: Agnete Langgård, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Finn Vejlgaard, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

 

Gæster: Jørgen Kreiner-Møller

 

Afbud: Janne Veik, Ellen Hansen, Anders Larsen, Bodil Skodstrup, 

 

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2 Godkendelse af projektforslag fra Fogh & Følner til genopførelse af kirken

I forbindelse med menighedsrådsmødet 20.09.2023 blev projektforslaget fremlagt af totalrådgiver Fogh & Følner Arkitekter A/S, og projektmaterialet er efterfølgende gennemgået i sin helhed. Det er opfattelsen, at projektforslaget er et virke­lig godt grundlag for den videre projektering og realisering af kirkens genopførelse.

Projektforslaget rummer de ønsker, som rådet har haft til genopførelsen af sognets kirke inklusiv de ønsker, der i processen er formuleret til en opdatering og forbedring af de fysiske rammer.

 

Omfang

Projektforslaget fra Fogh & Følner Arkitekter A/S består af en samlet projektmappe med 19 bilag, alt er dateret 20.09.2023.

 

Beslutning

Menighedsrådet godkendte enstemmigt projektforslaget af 20.09.2023 fra Fogh & Følner Arkitekter A/S med bilag.

 

Menighedsrådet har følgende bemærkninger til afsnit 2.0 Organisering: Rådgiver i forbindelse med kunstproces: Skal bestemmes i det videre forløb.

Der kan knyttes andre fagrådgivere til processen (køkken, AV/lyd, alarm).

 

Menighedsrådet har følgende bemærkninger til den arkitektoniske udformning:

Disse ting skal inkluderes i projektet:

Tyverisikring (alarm) incl. føringsveje

AV-udstyr (f.eks. lydanlæg og teleslynge) incl. føringsveje

Al ledningsføring skal tænkes ind i projektet så tidligt som muligt.

Døbefont, alter og prædikestol er en del af den kunstneriske udsmykning og skal ikke genetableres som før, som fremgår af tegningen på side 28.

Lydisolering af døre i kontorfløjen skal også gælde for vægge og vinduer over døre.

 

Menighedsrådet har følgende bemærkninger til tidsplan og anlægsbudget:

Menighedsrådet tager forbehold for godkendelsen, da projektet skal godkendes af Københavns Stift (Kgl. bygningsinspektør) og af Forsikringsenheden.

 

Vedrørende proces henvises der til ”Bygherreorganisation og godkendelsesprocedurer” som blev beskrevet i september 2022.

 

Der udarbejdes ved siden af beslutningsprotokollen et mere detaljeret beslutningsnotat. Protokol og beslutningsnotat sendes til Fogh & Følner.

 

3 Eventuelt

Protokollen blev underskrevet. Mødet sluttede kl. 17.24.